บริการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ซึ่งในปัจจุบันงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี และการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ

ทั้งบริษัทมหาชน และบริษัทจำกัด ที่มีความตระหนักถึงประโยชน์ในงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในระบบการทำงาน และช่วยประหยัด หรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า จึงให้ความสนใจในการใช้บริการ Outsource ตรวจสอบภายใน หรือจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ในส่วนนี้

โดยเฉพาะหลายๆ บริษัทที่กำลังเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการใช้บริการจากหน่วยงานภายใน หรือการจ้างงานบริการแบบ Outsourcing เป็นทางเลือกที่ดีต่อองค์กรของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งการจัดหาพนักงานใหม่ การฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้ง การได้งานในแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานขององค์กร

Internal audit: assurance and consulting services
Internal audit: assurance and consulting services

บริการของ Riskless Solutions ประกอบไปด้วย :-

  • บริการประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
  • บริการงานบริหารความเสี่ยง Risk Management
  • บริการงานตรวจสอบตาม Project
  • บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  • บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
  • บริการฝึกอบรมการตรวจสอบภายใน In House Training
  • นอกจากนี้ เรายังให้คำปรึกษาในเรื่องของการสอบทานระบบงาน นโยบาย หรือคู่มือการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนในเรื่องต่างๆ เช่น การเข้าโครงการต่อต้านคอรัปชั่น หรือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นต้น

หากองค์กรของท่านตระหนักในเรื่องของการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง รวมทั้ง การฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 086 – 379 – 8600 หรือ

E-mail: info@risklesssolutions.com

Comments

comments

(Visited 455 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *