การสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ สำหรับ CPIAT

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ ทางสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศแจ้งเรื่อง “การสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสําหรับผ้ถือวุฒิบัตร CPIAT”

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และติดตามความเคลื่อนไหวในทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ (ซึ่งเป็นข้อกำหนดข้อหนึ่งในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน)

อันจะส่งผลให้สามารถปฎิบัติงานตรวจสอบภายในได้ตามแนวทางที่เหมาะสม คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ประกาศข้อกำหนดในการสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPE) สำหรับผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

cpe-cpiat1

cpe-cpiat2

cpe-cpiat3

ที่มา: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 สนใจบริการงานตรวจสอบภายใน ติดต่อ e-mail: info@risklesssolutions.com

Comments

comments

(Visited 354 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *