ประเภทของงานตรวจสอบภายใน

ประเภทของการตรวจสอบภายใน มีอะไรบ้าง

งานตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทนอกเหนือจากการตรวจสอบที่เราคุ้นเคย อย่าง การตรวจสอบบัญชีการเงิน Financial audit หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน Operation audit ซึ่งจริงๆ แล้ว เราสามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบออกได้หลายประเภท บทความนี้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าใจประเภทของงานที่เราทำได้มากยิ่งขึ้นนะครับ