กรณีศึกษา IA “ใบเหลือง” สัญญาณเยือนของศูนย์กีฬาเยาวชน

กรณีศึกษา IA “ใบเหลือง” สัญญาณเยือนของศูนย์กีฬาเยาวชน

“การเติบโตของกรณีทุจริตในองค์กรกีฬาเยาวชนท้องถิ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นั่นคือ จุดเปลี่ยนที่องค์กรในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการกระทำ “ทุจริต” มากขึ้น”

Chief Risk Officer คือตำแหน่งอะไร การบริหารจัดการความเสี่ยง

Chief Risk Officer หน้าที่นี้สำคัญไฉน…

หน่วยงาน หรือบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้กำหนดตำแหน่งหน้าที่งานที่สำคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง นั่นคือ ตำแหน่ง Chief Risk Officer หรือ CRO ผมได้แปลและเรียบเรียงเรื่องดังกล่าวไว้ในปี 2009…

การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ (Effective Kickoff Meeting)

การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ (Effective Kickoff Meeting)

บทความเรื่อง “การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ” เป็นบทความที่ผมแปลและเรียบเรียบให้กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ลงในวารสารตรวจสอบภายในตั้งแต่ประมาณปี 2009 เห็นว่าเนื้อหายังคงมีความน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงขอนำมาลงในเว็บของ Riskless Solutions เพื่อแชร์ให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้อ่าน เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะครับ