บริการให้คำปรึกษาจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริหารความเสี่ยง

บริการให้คำปรึกษาจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาททั้งการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และบทบาทในการให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าต่อองค์กร

ทั้งนี้ องค์กรที่ตระหนักถึงการตรวจสอบภายใน และต้องการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมาใหม่ ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

Riskless Solutions ให้บริการงานจัดตั้ง Set up รวมทั้ง การวางระบบให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Set up the Internal Audit Department)

สิ่งที่องค์กรของท่านจะได้รับ มีดังนี้

  • คู่มือการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Work Instruction),
  • กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter),
  • กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter),
  • Flow Chart การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  • นโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอื่นๆ

**********************************

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Management เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในติดต่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง ประสานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งเรื่องของข้อมูลการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ในการลด หรือปิดความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงนำเอาข้อมูลความเสี่ยงในร่วมในการจัดทำแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ที่ทำการรายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ทั้งนี้ องค์กรที่ตระหนักถึงระบบการบริหารความเสี่ยง หรือต้องการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee โดยต้องการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เรายินดีให้บริการงานจัดตั้ง Set up รวมทั้ง การวางระบบให้กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

หากองค์กรท่านมีความสนใจติดต่อได้ที่ คุณศร เบอร์ 086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com

Comments

comments

(Visited 23 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *