การบริหารความเสี่ยงขององค์กร Risk Management

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร Risk Management

“ความเสี่ยง” เป็นเหตุการณ์ที่ทุกองค์กรจะต้องเผชิญ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อองค์กรไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กรของท่านที่ควรมีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

บริการงานบริหารความเสี่ยงของ Riskless Solutions มีขั้นตอนการวางระบบอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดของการบริการ อาทิ

  • การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
  • การ Coaching ให้กับแต่ละหน่วยงานในองค์กรให้รู้สึกรายละเอียดในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม และการรายงานติดตามผล
  • การกำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
  • การวางแนวทางในเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง หาแนวทางป้องกันแก้ไข และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้
  • การวางระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

หากองค์กรของท่านตระหนักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นน้อยที่สุด และเป็นการเตรียมการรับมืออย่างรู้เท่าทัน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com

Comments

comments

(Visited 141 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *