Chief Risk Officer คือตำแหน่งอะไร การบริหารจัดการความเสี่ยง

Chief Risk Officer หน้าที่นี้สำคัญไฉน…

หน่วยงาน หรือบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้กำหนดตำแหน่งหน้าที่งานที่สำคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง นั่นคือ ตำแหน่ง Chief Risk Officer หรือ CRO ผมได้แปลและเรียบเรียงเรื่องดังกล่าวไว้ในปี 2009…

ประเภทของงานตรวจสอบภายใน

ประเภทของการตรวจสอบภายใน มีอะไรบ้าง

งานตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทนอกเหนือจากการตรวจสอบที่เราคุ้นเคย อย่าง การตรวจสอบบัญชีการเงิน Financial audit หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน Operation audit ซึ่งจริงๆ แล้ว เราสามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบออกได้หลายประเภท บทความนี้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าใจประเภทของงานที่เราทำได้มากยิ่งขึ้นนะครับ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance Audit

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance Audit

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ไปบรรยายหัวข้อเรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance Audit หลักสูตร CPIAT ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ถือโอกาสนำเนื้อหาที่น่าสนใจมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆ ได้ศึกษา หาความรู้ในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือ Compliance Audit กัน

GRC: Governance Risk and Compliance

GRC มีความสำคัญต่อองค์กรของคุณอย่างไร

บทความ What GRC Could Mean to Your Organization จากนิตยสาร Tone at the TOP ฉบับเดือนสิงหาคม 2010 ผมแปลและเรียบเรียงลงไว้ในวารสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในเมื่อปี 2010 ครับ และที่สำคัญ ปัจจุบันปี 2016 ตัวอักษรที่สำคัญสามตัวอย่าง “GRC” ยังมีความสำคัญต่องานตรวจสอบภายในอย่างยิ่งยวด สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่าน ลองอ่านบทความนี้ดู น่าจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GRC มากขึ้น

การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ (Effective Kickoff Meeting)

การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ (Effective Kickoff Meeting)

บทความเรื่อง “การประชุมก่อนเริ่มงานตรวจสอบ…ใครว่าไม่สำคัญ” เป็นบทความที่ผมแปลและเรียบเรียบให้กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ลงในวารสารตรวจสอบภายในตั้งแต่ประมาณปี 2009 เห็นว่าเนื้อหายังคงมีความน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงขอนำมาลงในเว็บของ Riskless Solutions เพื่อแชร์ให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้อ่าน เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะครับ