บริการวางระบบการควบคุมภายใน

การวางระบบการควบคุมภายในที่ดี ช่วยให้กิจการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) และความประหยัด (Economy) อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้การทำงานของกิจการเป็นไปอย่างมีระบบ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนั้น การวางระบบการควบคุมภายในเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่นำพากิจการไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

บริการวางระบบการควบคุมภายในบริษัทที่เตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า Supplier หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง พนักงานในบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือ IPO นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้กำหนดเกณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยเน้นให้โครงสร้างกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน (Checks and Balances) และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

สำหรับลูกค้าที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี เรามีบริการให้คำปรึกษาและบริการ อาทิ

 • จัดทำคู่มือระบบงาน คู่มือการทำงาน (Manual / Procedure / Work Instruction)
 • วางระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมกับองค์กร
 • จัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม

 • ลูกค้าทั่วไป
  – ลูกค้าที่ต้องการปรับโครงสร้างการทำงานของกิจการให้มีความชัดเจน และมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และป้องกันการทุจริตลูกค้าที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ลูกค้าที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
  – ลูกค้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีกับเรื่องของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งทาง Riskless จะเข้าไปศึกษาและวางระบบพร้อมกับจัดทำระเบียบ วิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน (Policies // Procedure // Work Instruction & Manual) ในแต่ละกระบวนการทำงานให้เหมาะสม
  – ในกระบวนการที่มีการประเมินระบบการควบคุมภายในจากบริษัทตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน ทาง Riskless จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับข้อเสนอแนะ

Riskless ให้บริการโดยผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ในราคายุติธรรม!
สนใจติดต่อ คุณศร: 086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com