บริการ

งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี และการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ โดยเฉพาะ หลายๆ บริษัทที่กำลังเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการใช้บริการจากหน่วยงานภายใน หรือการจ้างงานบริการแบบ Outsourcing เป็นทางเลือกที่ดีต่อองค์กรของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งการจัดหาพนักงานใหม่ การฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้ง การได้งานในแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานขององค์กร

บริการของ Riskless Solutions ประกอบไปด้วย :-

 • บริการวางระบบการควบคุมภายใน [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
  • วางระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับองค์กร
  • จัดทำคู่มือระบบงาน คู่มือการทำงาน (Manual / Procedure / Work Instruction)
  • จัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริการประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
  • การตรวจสอบภายในสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ต้องการให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อการพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • การบริการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการปฏิบัติงาน (Operational audit) การตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการทำงานของหน่วยงานภายในองค์กรว่าเป็นไปตามระบบงานที่กำหนดไว้ให้ผลของงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • การบริการให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบระบบการเงินการบัญชี (Financial audit) โดยตรวจสอบที่มาของข้อมูล ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน เพื่อให้การแสดงข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  • การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (Compliance audit) เป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการทำงานว่าเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการทำงาน ระบบควบคุมคุณภาพต่างๆ และกฎหมายอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
  • การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย หรือจุดบกพร่องที่ควรดำเนินการป้องกันแก้ไข โดยเฉพาะลูกค้าที่กำลังเตรียมตัวยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งมีความสำคัญในการประเมินระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม เพียงพอ
 • บริการงานบริหารความเสี่ยง Risk Management [คลิกอ่านรายละเอียด]
  • การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
  • การ Coaching ให้กับแต่ละหน่วยงานในองค์กรให้รู้สึกรายละเอียดในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม และการรายงานติดตามผล
  • การวางระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
 • บริการงานตรวจสอบตาม Project [คลิกอ่านรายละเอียด]
  • บริการตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า เป็นลักษณะโครงการ เฉพาะเรื่องที่ลูกค้าสนใจ ซึ่งเป็นการตกลงขอบเขตงานร่วมกัน
 • บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน [คลิกอ่านรายละเอียด]
  • บริการงานจัดตั้ง Set up รวมทั้ง การวางระบบให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Set up the Internal Audit Department)
  • จัดทำคู่มือการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Work Instruction), กฎบัตร และ Flow Chart การทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง [คลิกอ่านรายละเอียด]
 • บริการฝึกอบรมการตรวจสอบภายใน In House Training [คลิกอ่านรายละเอียด]
  • บริการ In-House Training ฝึกอบรมสำหรับพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับระบบงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในหัวข้อต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

หากองค์กรของท่านตระหนักในเรื่องของการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง รวมทั้ง การฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com หรือกรอกข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มนี้ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับทันที

Contact Us
First
Last
Sending