การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ IPO

การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ IPO

เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า Supplier หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง พนักงานในบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือ IPO นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้กำหนดเกณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยเน้นให้โครงสร้างกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน (Checks and Balances) และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

ซึ่งการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO ซึ่งประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

สำหรับระบบงานหลักที่กิจการควรทำการประเมินและตรวจสอบ คือ

  • วงจรรายได้ (ขายจนถึงการรับชำระเงิน)
  • วงจรรายจ่าย (ซื้อจนถึงการจ่ายชำระเงิน)
  • การบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset),
  • การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management),
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR),
  • ระบบสารสนเทศ สำหรับการควบคุมภายในทั่วไป หรือ IT General Control

ทั้งนี้ ลูกค้าที่กำลังเตรียมตัวยื่นจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความสนใจในงานบริการตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ที่ คุณศร เบอร์ 086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com

 

Comments

comments

(Visited 313 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *