บริการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในด้วยบทบาทการให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา (Assurance and consulting services) รวมถึง ข้อเสนอแนะที่เพิ่มคุณค่า เหมาะสม ต่อระบบการทำงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ทั้งนี้ การบริการการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จะทำให้ผู้บริหารรู้สถานะของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ามีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ มีช่องโหว่ หรือลู่ทางในการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อเราทราบถึงข้อผิดพลาด ช่องโหว่ต่อระบบการควบคุมภายในแล้ว ควรดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป

บริการงานประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในของเรา อาทิ

  • การบริการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการปฏิบัติงาน (Operational audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการทำงานของหน่วยงานภายในองค์กรว่าเป็นไปตามระบบงานที่กำหนดไว้ให้ผลของงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • การบริการให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบระบบการเงินการบัญชี (Financial audit) โดยตรวจสอบที่มาของข้อมูล ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน เพื่อให้การแสดงข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  • การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (Compliance audit) เป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการทำงานว่าเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการทำงาน ระบบควบคุมคุณภาพต่างๆ และกฎหมายอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
  • การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย หรือจุดบกพร่องที่ควรดำเนินการป้องกันแก้ไข โดยเฉพาะลูกค้าที่กำลังเตรียมตัวยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งมีความสำคัญในการประเมินระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม เพียงพอ

ลูกค้าที่ต้องการให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ลูกค้าที่กำลังเตรียมตัวยื่นจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความสนใจในงานบริการตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com หรือกรอกข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มนี้ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับทันที

Contact Us
First
Last
Sending