In-House Training ฝึกอบรมตรวจสอบภายใน ตรงตามหลักสูตรและเนื้อหาที่ต้องการ

In-House Training ฝึกอบรมตรวจสอบภายใน ตรงตามหลักสูตรและเนื้อหาที่ต้องการ

Riskless Solutions ยินดีให้บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในตามหลักสูตรหรือหัวข้อที่ลูกค้าต้องการ

หากท่านต้องการวางพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพนักงานในหน่วยงาน หรือองค์กรของท่านให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
สิ่งที่ “Riskless Solutions” ดำเนินการให้

บริการ In-House Training ฝึกอบรมสำหรับพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับระบบงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในหัวข้อต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ

  • การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในระดับต้น และขั้นตอนการตรวจสอบภายใน เช่น การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดทำโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit Program), กระดาษทำการ (Working Paper) การเขียนรายงานการตรวจสอบ (Audit report writing) เป็นต้น
  • ความรู้ความเข้าใจทางด้านมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
  • การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk assessment and Risk management)
  • การตรวจสอบบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit)
  • ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Skill for Internal Auditors)
  • พื้นฐานความรู้ในการตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)

หากองค์กรท่านมีความสนใจติดต่อได้ที่ คุณศร เบอร์ 086 – 379 – 8600 หรือ E-mail: info@risklesssolutions.com

Comments

comments

(Visited 42 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *