การสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ สำหรับ CPIAT

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ ทางสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศแจ้งเรื่อง “การสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสําหรับผ้ถือวุฒิบัตร CPIAT”