กรณีศึกษา IA “ใบเหลือง” สัญญาณเยือนของศูนย์กีฬาเยาวชน

กรณีศึกษา IA “ใบเหลือง” สัญญาณเยือนของศูนย์กีฬาเยาวชน

“การเติบโตของกรณีทุจริตในองค์กรกีฬาเยาวชนท้องถิ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นั่นคือ จุดเปลี่ยนที่องค์กรในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการกระทำ “ทุจริต” มากขึ้น”

บริการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง Risk management

มาบริหารความเสี่ยงในองค์กรกันเถอะ

ผู้ตรวจสอบภายในทุกท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า “ความเสี่ยง” (Risk) กันอยู่แล้ว ซึ่งหากเราย้อนรอยกลับไปดูถึงที่มาของคำว่า ความเสี่ยง จะทำให้ท่านเข้าใจความหมายของความเสี่ยงกันยิ่งขึ้น…

Chief Risk Officer คือตำแหน่งอะไร การบริหารจัดการความเสี่ยง

Chief Risk Officer หน้าที่นี้สำคัญไฉน…

หน่วยงาน หรือบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้กำหนดตำแหน่งหน้าที่งานที่สำคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง นั่นคือ ตำแหน่ง Chief Risk Officer หรือ CRO ผมได้แปลและเรียบเรียงเรื่องดังกล่าวไว้ในปี 2009…

ประเภทของงานตรวจสอบภายใน

ประเภทของการตรวจสอบภายใน มีอะไรบ้าง

งานตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทนอกเหนือจากการตรวจสอบที่เราคุ้นเคย อย่าง การตรวจสอบบัญชีการเงิน Financial audit หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน Operation audit ซึ่งจริงๆ แล้ว เราสามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบออกได้หลายประเภท บทความนี้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าใจประเภทของงานที่เราทำได้มากยิ่งขึ้นนะครับ