บริการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน

การสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ สำหรับ CPIAT

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ ทางสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศแจ้งเรื่อง “การสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสําหรับผ้ถือวุฒิบัตร CPIAT”

การบริหารความเสี่ยง Risk management

มาบริหารความเสี่ยงในองค์กรกันเถอะ

ผู้ตรวจสอบภายในทุกท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า “ความเสี่ยง” (Risk) กันอยู่แล้ว ซึ่งหากเราย้อนรอยกลับไปดูถึงที่มาของคำว่า ความเสี่ยง จะทำให้ท่านเข้าใจความหมายของความเสี่ยงกันยิ่งขึ้น…